خـــاصــكــــــــوم اتـــعــــاونـــــوا اخنـــــــــاتـــــــــــوش بـــــــــاش يشـــــــــري لاســـــــــامــــيــــر